Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

DODATEK OSŁONOWY 2024

Utworzono dnia 02.01.2024

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

- osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pomiechówku, ul. Słoneczna 51

- elektronicznie (ePUAP, profil zaufany) - wówczas taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Instrukcja jak podpisac wniosek: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

 

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI:

 • RODO
  Utworzono dnia 22.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • WNIOSEK
  Utworzono dnia 22.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny