Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

OGŁOSZENIE O PRACĘ NA STANOWISKO - ASYSTENT RODZINY

Utworzono dnia 04.07.2023

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pomiechówku  

poszukuje osoby 

na stanowisko

Asystenta rodziny

(umowa zlecenie)

 

I. Wymagania kwalifikacyjne

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie  ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

 4. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 5. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

 6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 8. umiejętność podejmowania decyzji,

 9. zdolność i otwartość na komunikowanie się,

 10. poczucie odpowiedzialności

 11. Prawo jazdy kat. B

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

 2. umiejętność prowadzenia pracy z podopiecznym,

 3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funcjonowania rodziny,

 4. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętności nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

 7. odpowiedzialność, odporność na stres,

 8. mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta rodziny

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

IV. Zakres wykonywanych zadań: świadczenie usług asystenta rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

V. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asystent rodziny mogą składać dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe,

- podpisana zgoda na prztwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - (załącznik do ogłoszenia)

- oświadczenia kandydata - (załącznik do ogłoszenia)

- wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić ,,za zgodność z oryginałem"

VI. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 11.08.2023 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny”

- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku, ul. Słoneczna 51,

- korespondencyjnie na adres Ośrodka


 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku

Grażyna Drzazgowska

ZAŁĄCZNIKI:

 • Klauzula RODO
  Utworzono dnia 04.07.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Kwestionariusz
  Utworzono dnia 04.07.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny