Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

OGŁOSZENIE O PRACĘ NA STANOWISKO - PRACOWNIK SOCJALNY

Utworzono dnia 04.07.2023

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W POMIECHÓWKU

zatrudni na wolne stanowisko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Stanowisko pracy: Pracownik socjalny

 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat

 3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

 

wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

6. wykształcenie zgodnie z art 116 ust. 1 i ust 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej tj.:

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej

dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

7. posiadać umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS OFFICE
8. znajomość programu TT Pomoc

9. posiadać znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy, w tym z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 2968 z późn. zm.),

 • kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2021 roku, poz. 1249 z późn. zm.).

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 poz. 447 teksy jednolity)

10. prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe:

1. komunikatywność,

2. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego
wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. samodzielność,
4. dyspozycyjność,

5. umiejętność pracy w zespole,

6. terminowość, rzetelność, kreatywność, odporność na stres

6. umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa,

7. pożądane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. praca socjalna;

 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 10. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach, ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,

5Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. list motywacyjny,

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dot. ochrony danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

 8. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 9. kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 10. Kserokopię dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

 6Termin i miejsce składania dokumentów:

1. wymagane dokumenty należy składać w terminie do 11.08.2023 r. do godz. 15:30 w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku, ul. Słoneczna 51,05-180 Pomiechówek

 1. dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „zatrudnienie pracownika socjalnego”

 2. więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 785 45 19 lub na adres e-mail: ops@pomiechowek.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy”)

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV, powinno być opatrzone klauzulą   ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE".

 

Kierownik

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Grażyna Drzazgowska

ZAŁĄCZNIKI:

 • Klauzula RODO
  Utworzono dnia 04.07.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Kwestionariusz
  Utworzono dnia 04.07.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny