Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Pomiechówek

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Pomiechówek został powołany Zarządzeniem nr 118/2023 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 11 września 2023r.

Skład zespołu interdyscyplinarnego:

- Manowska Beata – Przewodniczący Zespołu/ reprezentant jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

- Strzeszewska Monika - Zastępca Przewodniczącego Zespołu/ reprezentant jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; 

- Owocka Żaneta – Członek Zespołu/ reprezentant oświaty oraz reprezentant Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- Czerepiński Sebastian - Członek Zespołu/ reprezentant Policji;

- Gawroński Jacek - Członek Zespołu/ reprezentant oświaty;

-  Wasilko Justyna- Członek Zespołu/ reprezentant oświaty;

-  Głuchowska Ewa - Członek Zespołu/ reprezentant ochrony zdrowia; 

- Wiechowicz Agnieszka - Członek Zespołu/ reprezentant ochrony zdrowia; 

- Pukszta Karolina - Członek Zespołu/ reprezentant kuratorów sądowych; 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5 ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1249 ze zm.) , w szczególności przez:

 

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

 

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

 

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

 

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

 

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

 

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

 

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

 

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5A ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

 

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

 

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

 

O pomoc można zgłaszać się na piśmie lub telefonicznie pod numerem 22 785 45 19.

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny